Vi minimerar

din risk

Konstruktionsdokumentation – Till nytta för dig som fastighetsägare

2017-11-09

Sedan 1 januari 2017 ska konstruktionsdokumentation tas fram enligt EKS 10, med uppgifter om förutsättningar för dimensionering och utförande. På samma sätt som ex. brandskyddsdokumentationer länge har upprättats ska nu också en byggnads konstruktion och bärförmåga beskrivas i ett textdokument.

VARFÖR KRÄVS DENNA EXTRA DOKUMENTATION?

Syftet är att ge en övergripande bild av byggnadens bärförmåga vilket underlättar och är till nytta i förvaltningen av byggnaden. Det är lätt att se hur konstruktionsdokumentationen är till hjälp den dag det är dags för ytterligare projekt i byggnaden, vad som enkelt går att förändra utan att det medför stora kostnader.

Dokumentationen kan underlätta vid det tekniska samrådet för att få en övergripande beskrivning av husets stomme och laster. Den slutliga konstruktionsdokumentationen ska finnas klar innan slutbesked meddelas och byggnaden tas i bruk. Så här långt är det lite olika hur man tillämpar detta och vad som krävs från de olika kommunerna.

VAD SKA INGÅ I KONSTRUKTIONSDOKUMENTATIONEN?

Dokumentationen kan utformas med en övergripande del som lätt kan förstås av en lekman och sedan följas av fördjupande delar på mer teknisk nivå, omfattningen skall spegla projektets komplexitet eller enkelhet. Konstruktionsdokumentationen ska utgöras av ett separat dokument och skall redovisa den bärande konstruktionens verkningssätt, val av exponeringsklasser, val av korrosivitetsklasser, val av laster, lastkombinationer, säkerhetsklasser, livslängd etc. Utformningen bör vara sådan att man hittar hänvisningar till normer och krav som byggnaden dimensionerats efter.

SILJESTRÖMS – FÖR FRAMGÅNGSRIKA BYGGPROJEKT!

Man kan tycka att ytterligare dokumentation bara är till besvär i allt det som redan krävs för att genomföra ett byggprojekt. Men när det gäller konstruktionsdokumentation är vår slutsats att fördelarna överväger nackdelarna. Man får ytterligare en kontrollpunkt att projektet är genomtänkt ur ett långsiktigt tidsperspektiv med målet att säkerställa byggnadens användning under hela livslängden.

På Siljeströms vet vi vad som krävs för framgångsrika byggprojekt, ta en kontakt så hjälper vi dig upprätta konstruktionsdokumentation för ditt projekt!

NYTT KRAV PÅ KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION

Det är en övergripande beskrivning av byggnadsverkets bärförmåga som ska finnas i ett särskilt dokument. Syftet med detta dokument är att byggnadsägaren får en samlad kunskap om förutsättningarna för byggnadsverkets bärförmåga, stadga och beständighet.

Mattias Eklund
Byggnadsprojektering

  08-440 76 43

  073-440 76 43

  me@siljestroms.se

Experter på

byggprojektledning