Vi minimerar

din risk

Entreprenadjuridik i fokus

2018-05-29

Hur ser ansvaret ut mellan en beställare och entreprenör i fråga om informationsgivning i anbudsstadiet vid en totalentreprenad där parterna har avtalat om ABT 06? Det var en av frågorna som diskuterades vid vår senaste frukostföreläsning med fokus på entreprenadjuridik, med ledning av advokat Krister Lindgren från AG Advokat.

Beställaren och entreprenören har delat ansvar

I en dom från Stockholms tingsrätt, meddelad 2017-07-07, har domstolen försökt att reda ut hur paragraferna i ABT 06 kapitel 1, främst kap 1 § 6 och kap 1 § 7, förhåller sig till varandra och särskilt i fråga om information om de fastigheter som berörs av entreprenadarbetena. Domstolen konstaterar att bestämmelserna inte är helt lättolkade och ger utrymme för en tillämpning som ofta blir beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Men domstolen konstaterar dock att ansvaret för att erhålla information eller uppgifter om de fastigheter som berörs av ett entreprenadåtagande är delat mellan beställaren och entreprenören.

Entreprenörens undersökningsplikt

Beställaren har en skyldighet att upplysa om särskilda omständigheter kring fastigheten i förfrågningsunderlaget. Samtidigt har entreprenören en undersökningsplikt som enligt domstolen innefattar en långtgående skyldighet att före inlämnande av anbud ta fram information av betydelse för genomförandet. I just detta fallet fanns det information om fastigheterna som berördes genom tillgång till vissa kartor som utvisade hur det befintliga ledningsnätet såg ut, entreprenaden avsåg dragning av ny fiber. Någon särskild information om respektive fastighet saknades dock och entreprenören föreföll ha litat på sin erfarenhet och gjorde vissa antaganden utifrån detta. Någon kontakt med respektive fastighetsägare togs inte. En del hus är K-märkta med extra tjocka väggar och detta är allmänt känt.

Tingsrätten tycks mena att entreprenören utifrån förfrågningsunderlagets utformning borde ha förstått att det krävs ytterligare åtgärder i anbudsstadiet, dvs. att entreprenören haft anledning att göra en egen efterforskning om fastigheterna utöver vad som framgick av tillgängliga kartor och platsbesök, genom att t ex kontakta fastighetsägarna. Tingsrätten menade att entreprenörens begränsade kontroll av fastigheterna var undermålig och därför inte uppfyllde den undersökningsskyldighet som enligt tingsrätten åligger entreprenören enligt bestämmelserna i ABT 06 kap 1 § 7.

Fortsättning följer…

Målet är intressant både för entreprenörer, som i konkurrens med andra slåss om uppdragen, och för beställare som tillhandahåller förfrågningsunderlag.

Är det t.ex. rimligt att ett antal entreprenörer var för sig ska behöva kontakta ett antal olika fastighetsägare och sedan utifrån det kalkylera sina arbeten? Å andra sidan ingår funktionsansvar och teknisk lösning i totalentreprenörens uppdrag. Entreprenörernas lösningar kan skilja sig åt beroende på val av metod och erfarenhet.

Förhoppningsvis kommer frågan att prövas av högre instans för en ytterligare bedömning av gränsdragningen mellan beställaren och entreprenörens ansvar kring information upphandlingsskedet.

 

Vill du vara med på nästa frukostföreläsning? Kontakta oss!

Experter på

byggprojektledning