Tjänst

BAS-P/BAS-U

Byggarbetsplats

Hjälp med lagkraven.

Vi kan erbjuda Byggarbetsmiljösamordning, planering och utförande, enligt arbetsmiljölagen. Enligt arbetsmiljölagens 3 kapitel och § 6 så ska den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska även utse en lämplig byggarbetssamordnare för både projektering och utförande.

BAS-P ska samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som under varje skede av planeringen och projekteringen ska följas ifråga om såväl byggskedet som brukandet av byggnaden eller anläggningen.

BAS-U ska bland annat se till att samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället. Siljeströms har adekvat utbildning och erfarenhet och vi vet vad som krävs för att uppfylla kraven. Kontakta oss så kan vi upprätta riskanalys och arbetsmiljöplan enligt lagkraven.

en byggarbetsplats