Stockholms Stadshus

Stockholms Stadshus

Installation av heltäckande brand- och utrymningslarm på Stockholms stadshus.

Projektet syftade till att installera nytt brandlarm med tillhörande komponenter och apparater enligt 110:7. Stockholms stadshus är ett kulturmärkt skyddsobjekt och har 300 evenemang om året vilka inte får störas av pågående arbeten. Stor hänsyn fick tas i samband med avprovning av installationer och val av arbetsmetoder och materialval.

Siljeströms, i samarbete med WSP, hjälper Fastighetskontoret med bygg- och projektledning, KA enligt PBL, ekonomiuppföljning och hyresgästmöten.

Rökprov i Stockholms stadshus

Rökprov i samband med projektering av nytt brand- och utrymningslarm.