Nyhetsbrev

Högsta domstolens beslut i två rättsfall berör byggbranschen

2015-06-11

I maj anordnade Siljeströms ett frukostseminarium där advokat Krister Lindgren och Jur Kand Carolina Bergqvist från Andersson Gustafsson Advokatbyrå berättade om bakgrunden till de två rättsfallen och vilka slutsatser vi bör dra av domarna.

Gotlandsdomen

I november 2013 skrev vi om ett kommande mål i Högsta domstolen gällande huruvida entreprenören ska utgå från de mest optimala eller mest negativa förhållandena i sin fackmässiga bedömning av arbetsområdet. HD avgjorde detta rättsfall till beställarens fördel, men domen klargjorde samtidigt att om det finns utrymme för att göra olika fackmässiga bedömningar, har entreprenören rätt att räkna med den bedömning som leder till den lägsta kostnaden. Någon tydlig vägledning för branschen lämnades dock inte av HD.

Sammanfattningsvis kan man dra följande slutsatser av domen:

  • Förfrågningsunderlag ska vara kalkylerbara.
  • Brister i förfrågningsunderlaget öppnar för olika bedömningar – som var och en kan vara fackmässig – och då gäller lägsta kostnadens princip.
  • Entreprenören ska göra en fackmässig bedömning av arbetsområdet även när det finns uppgifter som är oklara eller ofullständiga i förfrågningsunderlaget.
  • Entreprenören ska vid en fackmässig bedömning i anbudsstadiet beakta förhållanden inom arbetsområdet som är troliga. Hovrätten ansåg att det förelåg hög sannolikhet för att hårt kalkberg skulle kunna finnas i arbetsområdet. Det är en högre grad av sannolikhet än att ett förhållande är troligt. HD gjorde därför inte någon ny prövning av fackmässigheten av entreprenörens agerande i sig. Entreprenören fick därmed inte gehör för sina tilläggskostnader.

Dom om felavhjälpande

HD:s andra dom ger ett tydligare resultat och innebär en förändring av praxis i byggbranschen. Beställaren har rätt att kräva ersättning i form av skadestånd i förväg för felavhjälpande som entreprenören vägrar att utföra, förutsatt att det kan antas att beställaren därefter kommer att utföra felavhjälpandet. Tidigare har praxis spretat men uppfattningen i branschen i stort har varit att beställaren först måste avhjälpa felet för att sedan kunna kräva ersättning från entreprenören. Domen visar på ett nytt förhållningssätt gällande skadestånd för uteblivet felavhjälpande.

Siljeströms önskar er en glad sommar!

Rebecca Rudfjäll

Rebecca Rudfjäll

Verkställande direktör

08-440 76 37 073-440 76 37 rr@siljestroms.se Läs mer