Nyhetsbrev

Kontrollansvarig enligt PBL

2017-02-06

I detta nyhetsbrev gör vi en tillbakablick och drar en del slutsatser kring Plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i kraft den 2 maj 2011. Det vi särskilt belyser är förändringen från Kvalitetsansvarig till begreppet Kontrollansvarig som också ska vara Certifierad och vilka utmaningar som fortfarande finns för att kunna säkerställa kvaliteten och få framgångsrika byggprojekt.

– VAD HAR HÄNT SEDAN NYA LAGEN KOM 2011?

Enligt plan- & bygglagen måste man vid de allra flesta byggprojekt ha en kontrollansvarig vars uppgift är att medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Reglerna för vem som får bli kontrollansvarig har skärpts i och med lagändringen som gjordes 2011 och nu för tiden behöver man vara certifierad för att bli accepterad som kontrollansvarig för ett byggprojekt.

Denna förändring var alldeles säkert till det bättre, men det vi kan se efter dryga 6 år med den nya lagen är att det fortfarande finns saker att arbeta på t.ex. vad gäller den kontrollansvariges roll och kanske framför allt gällande hur dokumentation för KA ska se ut i ett byggprojekt.

VILKA ÄR UTMANINGARNA?

  • Det skiljer sig ganska mycket från kommun till kommun i vad man kräver för dokumentation och hur man vill att den ska utformas.
  • Vi kan också se att även om alla KA utgår från samma förutsättningar i plan- & bygglagen så arbetar vi på väldigt olika sätt. En del väljer att ha väldigt omfattande kontrollplaner med många kontroller medan andra knappt har med det nödvändigaste.
  • Sättet man kommunicerar på gällande kontrollplaner och synen på den kontrollansvariges roll kan skilja markant från kommun till kommun. En del kommuner förväntar sig mycket information medan andra har en mer avslappnad syn på vad som förväntas av KA.

VAD BLIR KONSEKVENSEN?

Bristen på samsyn och samarbete påverkar kvaliteten på det som levereras, vilket ytterst riskerar att sänka kvaliteten på det som byggs! En alltför strikt syn kan ta fokus från de verkligt viktiga punkterna på samma sätt som en alltför omfattande kontrollplan också gör att de viktigare kontrollerna tappar värde medan en alltför avslappnad syn på samma frågor gör att man riskerar att missa väsentliga kontroller och detta gäller både för bygglovsavdelningar och KA.

Oklarheter i dokumentation och kommunikation leder ju dessutom ofta till kostnadsökningar. Dessa utmaningar riskerar också att skapa ett försämrat samarbetsklimat mellan de olika parterna som är delaktiga i genomförandet av byggprojekt.

SILJESTRÖMS MÖTER DESSA UTMANINGAR!

Vi har arbetat med KA sedan 2000 och nedan är några saker som hjälper oss att säkerställa kvaliteten, hålla nere kostnaderna och få nöjda kunder!

  • Under årens lopp har vi utvecklat en kontrollplan som med sitt innehåll hjälper både bygglovshandläggare och byggherre att kunna överblicka de delar av projektet som är viktiga enligt gällande lagstiftning.
  • Vi har erfarenhet av kontakter med de flesta kommunerna i Stockholmsregionen så vi har en god förståelse för kommunikation och vad som efterfrågas.
  • Vårt mål är att komma in i projektet i god tid så att vi kan anpassa våra kontrollplaner utifrån ditt projekts unika förutsättningar. Detta skapar trygghet både för dig och för bygglovhandläggaren.
  • Vi har en bredd som gör att vi alltid kan sätta rätt KA på rätt projekt. Det hjälper oss också att hålla arbetsbelastningen på rimlig nivå så att våra medarbetare kan göra ett bra jobb.
Rebecca Rudfjäll

Rebecca Rudfjäll

Verkställande direktör

08-440 76 37 073-440 76 37 rr@siljestroms.se Läs mer